Обяви

Обява за обществена поръчка рег. № 1/02.11.2016 г. на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Обява за обществена поръчка с рег. № 2/15.11.2016 г. на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП
Протокол от проведено заседание на 23.11.2016 г.
Договор за комплексна доставка от 09.12.2016 г.