Обяви

Обява за обществена поръчка с рег. № 3/13.12.2016 г. на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Протокол от проведено заседание на 22.12.2016 г.
Договор за комплексна поръчка от 23.12.2016 г.